JAKIE PRZEPISY powinieneś znać?

Przepisy prawne - ochrona konsumentów

Na straży praw konsumenta stoi w Polsce i Unii Europejskiej co najmniej kilka różnych instytucji, m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), Federacja Konsumentów  oraz powiatowi / miejscy rzecznicy konsumenta. Dodatkowo sferę praw konsumenckich regulują odpowiednie ustawy, które określają zarówno zakres obowiązków przedsiębiorcy, jak też korzystającego z jego usług czy nabywającego jego produkty konsumenta. Warto wiedzieć, które akty prawne są najistotniejsze dla interesu konsumenta, po to by w trudnej sprawie związanej na przykład z reklamacją czy nieuczciwej umowy zawartej na odległość, móc skutecznie domagać się swoich praw. 

Istotne akty prawne dotyczące ochrony konsumenta

W Kodeksie cywilnym w art. 535 – 555 znajdziesz m.in. przepisy dotyczące ogólnych zasad zawierania i wykonania umów, w tym także umów sprzedaży, a w art. 556–581 regulacje, które określają zasady składania reklamacji wadliwego towaru przez konsumenta.

Ustawa ta precyzuje Twoje prawa jako konsumenta w przypadku zawierania z przedsiębiorcą umów tradycyjnych oraz umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy. Dowiesz się z niej, w jaki sposób możesz odstąpić od transakcji, którą np. zawarłeś przez internet.  

Inne istotne orzecznictwo

  • Wyrok z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt IC 2079/13 – Sąd Rejonowy w Świdnicy

Odnosi się on m.in. do kwestii tego, kto ponosi koszty opinii rzeczoznawcy zleconej przez kupującego.
W wyroku tym czytamy:

„w przypadku, jeżeli wydana opinia rzeczoznawcy potwierdza istnienie wady, to w takim wypadku koszty jej sporządzenia obowiązany jest ponieść sprzedawca. Jako uzasadnienie podaje się tutaj fakt, iż konieczność sporządzenia ekspertyzy były spowodowana wyłącznie postawą sprzedawcy, który próbował uniknąć swojej odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru.”

Źródło: Prokonsumencki.pl

  • Orzecznictwo i przepisy nie dają jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto ma ponieść koszty opinii rzeczoznawcy w sytuacji, gdy wydana opinia rzeczoznawcy nie potwierdziła istnienia wady. W takim przypadku każda sprawa może być rozstrzygnięta inaczej, w zależności od sytuacji i ostatecznych ustaleń między stronami. Koszty takie może ponieść konsument, ale może zostać nimi obarczony także sprzedawca.
Przewiń do góry